สรุปจำนวนการใช้ชุดตรวจ ATK จังหวัดสิงห์บุรี
  สรุปผลการตรวจ ATK พนักงานโรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี
  สรุปการเดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีของกลุ่มแรงงาน   || คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้มีความเสี่ยงฯ
  ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง Home Quaruntine จังหวัดสิงห์บุรี
  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี
  ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
 

ข้อมูลข่าวสารและมาตรการป้องกันโรค COVID-19


ผัง EOC : ผัง EOC.pdf


ผัง ICS
CPG_COVID - 19 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุข 28 ม.ค. 64 4| | |"NEW"| | |3
แนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์มสอบสวนโรค
แนวทางกการรับ - ส่งต่อ ผู้ป่วย สงสัย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)+ ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสิงห์บุรี
นิยามผู้ป่วยเข้าเกณ์สอบสวนโรค 5 พ.ค. 63 4| | |"NEW"| | |3 / นิยามผู้ป่วยเข้าเกณ์สอบสวนโรค 2 มี.ค. 63 / นิยามPUI ผังการตรจLAB 20 มี.ค. 63
รายงานสถานการณ์ประจำวันประเทศ / รายงานสถานการณ์ประจำวันจังหวัดสิงห์บุรี : |ธ.ค.63| : |ม.ค.64|
สื่อความรู้
รายงานจำนวนผู้ผ่าน ตม. สู่จังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศ สสจ. สิงห์บุรี ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2563
ประกาศ สสจ. สิงห์บุรี ฉบับที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2563 4| | |"NEW"| | |3
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี 24 มี.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี 20 มี.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

แผน COVID-19
ประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยง
1.รายชื่อเจ้าหน้าที่แต่ละโรงพยาบาล ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดสิงห์บุรี
2.รายชื่อเจ้าหน้าที่ Callcenter ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดสิงห์บุรี
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 22 มี.ค.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 8 มี.ค.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 1 มี.ค.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 ก.พ.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 ก.พ.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 8 ก.พ.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 1 ก.พ.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 ม.ค.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 ม.ค.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 ม.ค.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ม.ค.64
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 39/2563 วันที่ 28 ธ.ค.63
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 37/2563 วันที่ 21 ธ.ค.63
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 36/2563 วันที่ 14 ธ.ค.63
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 35/2563 วันที่ 7 ธ.ค..63
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 34/2563 วันที่ 23 พ.ย.63
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 33/2563 วันที่ 26 ต.ค.63
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 32/2563 วันที่ 12 ต.ค.63
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐประจำท้องถิ่น กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 1 ก.ค.63
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง ชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)​ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(Sentinel Surveillance)​ วันที่ 13 พ.ค.63
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง ชี้แจงการเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนและค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 พ.ค.63
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง EOC ชี้แจงพื้นที่สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 2 มีนามคม 2563
เอกสารการประชุม VDO Conference COVID-19 วันที่ 24 มีนามคม 2563
เอกสารการประชุม VDO Conference COVID-19 วันที่ 12 มีนามคม 2563
แบบสำรวจเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคปอดอักเสบติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019
ทรัพยากรcovid-19 060363
แนวทางสำหรับผู้เก็บ ผู้ซื้อของเก่า
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทำงไป กลับจากพื้นที่ระบาด
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับประชุม สัมมนา
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับคอนเสิร์ต แข่งกีฬา สวนสนุก(ข้อมูลล่าสุด 28 มกราคม 2563)
3 กลุ่มที่จะต้องถูกกักตัว
คำแนะนำสำหรับการพิจารณาจัดกิจกรรม
คำแนะนำการบริจาคสิ่งของ
คำแนะนำสถานประกอบการรับซื้อของเก่า
คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID–19)สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ 2563 ณ 11 มี.ค.63
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๓
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
facebook ไทยรู้สู้โควิค
Tiktok ไทยรู้สู้โควิค
Twitter ไทยรู้สู้โควิค
Line ไทยรู้สู้โควิค
1. ประกาศ จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปฏิบัติของประชาชนและสถานประกอบการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
[ลว 7 ม.ค.64]

2. คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 16)
[คำสั่งที่ 3/2564 ลว 4 ม.ค.64]

3. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เงื่อนไขการเปิดดำเนินการและมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
[ลงวันที่ 4 มกราคม 2564]

4. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขอความร่วมมืองดการนำเสนอข่าว โพสต์ แชร์หรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[ลงวันที่ 4 มกราคม 2564]

บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) (version Eng.) ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563