ลำดับ
สถานะ
ประเด็น/ตัวชี้วัด
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ