วันที่ 1 กันยายน 2566
นพ.โชคชัย สาครพานิช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (กวป.)ครั้งที่ 9/2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่รพ.สต.บ้านจ่าพื้นที่ดำเนินงานสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2566 [เพิ่มเติม]
วันที่ 5 กันยายน 2566
นพ.โชคชัย สาครพานิช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อควบคุม ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคเบาหวานเขตสุขภาพที่ 4  [เพิ่มเติม]
วันที่ 11 กันยายน 2566
นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่นิเทศติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐาน ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของ รพ.สต.หัวไผ่[เพิ่มเติม]
วันที่ 6 กันยายน 2566
นางวันดี วิรัสสะ พร้อมด้วย ทพญ.วังจันทร์ กิตติภาดากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี เมืองสิงห์บุรี ณ วัดหน้าพระธาตุ  [เพิ่มเติม]