17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.15 น.
นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบป้ายให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับมาตรฐาน และระดับดีเยี่ยม.[เพิ่มเติม]
15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมทั้งรายงาน/วิเคราะห์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรี  [เพิ่มเติม]
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี [เพิ่มเติม]
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กรในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Singburi Covid Free Province) [เพิ่มเติม]