งบทดลอง            


ปีงบประมาณ 2563
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63
กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63
มิถุนายน 63 กรกฎาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

ปีงบประมาณ 2564
ตุลาคม 63 พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64
กุมภาพันธ์ 64 มีนาคม 64 เมษายน 64 พฤษภาคม 64
มิถุนายน 64 กรกฎาคม 64 สิงหาคม 64 กันยายน 64

ปีงบประมาณ 2565
ตุลาคม 64 พฤศจิกายน 64 ธันวาคม 64 มกราคม 65
กุมภาพันธ์ 65 มีนาคม 65 เมษายน 65 พฤษภาคม 65
มิถุนายน 65 กรกฎาคม 65 สิงหาคม 65 กันยายน 65

ปีงบประมาณ 2566
ตุลาคม 65 พฤศจิกายน 65 ธันวาคม 65 มกราคม 66
กุมภาพันธ์ 66 มีนาคม 66 เมษายน 66 พฤษภาคม 66
มิถุนายน 66 กรกฎาคม 66 สิงหาคม 66 กันยายน 66

ปีงบประมาณ 2567
ตุลาคม 66 พฤศจิกายน 66 ธันวาคม 66 มกราคม 67
กุมภาพันธ์ 67 มีนาคม 67 เมษายน 67 พฤษภาคม 67
มิถุนายน 67 กรกฎาคม 67 สิงหาคม 67 กันยายน 67