เอกสารประกอบการประชุม Conference


วันที่
หัวข้อ link
12ก.ค.64 ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 View
21มิ.ย.64 ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 View
16ก.พ.64 แผนการให้บริการวัคซีนโควิด 2019 ปี 2564 วันที่ 16 ก.พ. 64 View
25ม.ค.64 การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น และ การบริหารจัดการโปรแกรม "หมอพร้อม" วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น View View
8ม.ค.64 การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ HealthKPI ประจำปีงบประมาณ 2564 View
23ธ.ค.63 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง VDO Conference วันที่ 23 ธ.ค. 2563 View
22ธ.ค.63 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 1/2564 วันที่ 22 ธ.ค. 2563 View
1ธ.ค.63 ประชุม VDO Conference (ผู้บริหารส่วนภูมิภาค) เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธ.ค. 63 View