สรุปจำนวนการใช้ชุดตรวจ ATK จังหวัดสิงห์บุรี
  สรุปผลการตรวจ ATK พนักงานโรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี
  สรุปการเดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีของกลุ่มแรงงาน   || คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้มีความเสี่ยงฯ
  ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง Home Quaruntine จังหวัดสิงห์บุรี
  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี
  ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
 

ข้อมูลข่าวสารและมาตรการป้องกันโรค COVID-19


ผัง EOC : ผัง EOC.pdf


ผัง ICS
CPG_COVID - 19 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุข 11 ก.ค. 65 4| | |"NEW"| | |3
แนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์มสอบสวนโรค
แนวทางกการรับ - ส่งต่อ ผู้ป่วย สงสัย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)+ ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสิงห์บุรี
นิยามผู้ป่วยเข้าเกณ์สอบสวนโรค 4| | |"NEW"| | |3 / นิยามPUI ผังการตรจLAB (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ)
รายงานสถานการณ์ประจำวันประเทศ / รายงานสถานการณ์ประจำวันจังหวัดสิงห์บุรี
สื่อความรู้
รายงานจำนวนผู้ผ่าน ตม. สู่จังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศ สสจ. สิงห์บุรี ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2563
ประกาศ สสจ. สิงห์บุรี ฉบับที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2563 4| | |"NEW"| | |3
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี 24 มี.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี 20 มี.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

แผน COVID-19
ประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยง
1.รายชื่อเจ้าหน้าที่แต่ละโรงพยาบาล ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดสิงห์บุรี
2.รายชื่อเจ้าหน้าที่ Callcenter ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดสิงห์บุรี
รายงานการประชุมปี 2565
รายงานการประชุมปี 2564
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐประจำท้องถิ่น กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 1 ก.ค.63
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง ชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)​ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(Sentinel Surveillance)​ วันที่ 13 พ.ค.63
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง ชี้แจงการเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนและค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 พ.ค.63
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง EOC ชี้แจงพื้นที่สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 2 มีนามคม 2563
เอกสารการประชุม VDO Conference COVID-19 วันที่ 24 มีนามคม 2563
เอกสารการประชุม VDO Conference COVID-19 วันที่ 12 มีนามคม 2563
แบบสำรวจเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคปอดอักเสบติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019
ทรัพยากรcovid-19 060363
แนวทางสำหรับผู้เก็บ ผู้ซื้อของเก่า
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทำงไป กลับจากพื้นที่ระบาด
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับประชุม สัมมนา
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับคอนเสิร์ต แข่งกีฬา สวนสนุก(ข้อมูลล่าสุด 28 มกราคม 2563)
3 กลุ่มที่จะต้องถูกกักตัว
คำแนะนำสำหรับการพิจารณาจัดกิจกรรม
คำแนะนำการบริจาคสิ่งของ
คำแนะนำสถานประกอบการรับซื้อของเก่า
คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการ
รวมประกาศจากราชกิจจานุเบกษา
facebook ไทยรู้สู้โควิค
Tiktok ไทยรู้สู้โควิค
Twitter ไทยรู้สู้โควิค
Line ไทยรู้สู้โควิค
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) (version Eng.) ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ว่าราชการฯ) ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
บทสรุปผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563