ประกาศตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง
เอกสาร
เว็บไซต์ ก.พ.ร. (พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565)
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2566
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566