ผลงานวิจัย


ลำดับ
ชื่อเรื่อง
link
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม View
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของของประชาชนกลุ่มเสี่ยงDM HT View
3 โปรแกรมการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า View
4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว View
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ View
6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสามัครประจำหมู่บ้าน ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ลงวันที่ 22 พ.ค.66) View
7 การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (ลงวันที่ 26 ก.ค.66) View