l สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ผลงานวิชาการ


ลำดับ
ชื่อเรื่อง
link
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม View
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของของประชาชนกลุ่มเสี่ยงDM HT View
3 โปรแกรมการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า View
4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว View
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ View
6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสามัครประจำหมู่บ้าน ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ลงวันที่ 22 พ.ค.66) View
7 การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (ลงวันที่ 26 ก.ค.66) View
8 การวิเคราะห์งบการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (ลงวันที่ 21 พ.ย.66) View
9 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์และพยายามฆ่าตัวตาย (ลงวันที่ 4 ธ.ค.66) View
9 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายโดยการกินยาเกินขนาด:กรณีศึกษาในโรงพยาบาลค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ลงวันที่ 8 ธ.ค.66) View
10 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (ลงวันที่ 14 ธ.ค.66) View
11 การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม และมีโรคร่วมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (ลงวันที่ 18 ธ.ค.66) View
12 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี (ลงวันที่ 17 ม.ค.67) View
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (ลงวันที่ 7 ก.พ.67) View