แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด


  

แบบฟอร์ม:: PDPA

รายการ ดาวน์โหลด
  หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ.
    

แบบฟอร์ม:: ใบเบิกพัสดุ

รายการ ดาวน์โหลด
  ใบเบิกพัสดุ
    

แบบฟอร์ม:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์

รายการ ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสจ.สิงห์บุรี
  template powerpoint กลาง สสจ.
    

แบบฟอร์ม:: การควบคุมภายใน

รายการ ดาวน์โหลด
   แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
   แบบการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
   แบบการเบิกเงินสวัสดิการ (แบบ7131)
   รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
   แบบติดตาม
   ภาคผนวก ก
   ภาคผนวก_ข_ด้านการเงิน
   ภาคผนวก_ข_ด้านการบริหาร
   ภาคผนวก_ข_ด้านการผลิต
   ภาคผนวก_ข_ด้านอื่นๆ

แบบฟอร์ม:: งานบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานกระทรวง / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว