จังหวัดสิงห์บุรี


         สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์  ไว้ในสาสน์สมเด็จอว่า "......เมืองสิงห์บุรี
เป็นเมืองใหญ่และเก่ามีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่น ๆในเมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดีย เหมือนเช่น ที่ถ้ำเมืองยะลา คือ พระกร ขวาศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียรแบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่างๆ ดังนี้
เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชาเป็นเมือง ตั้งอยู่ริม แม่น้ำ จักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำ เจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์
จึงกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้......."

จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล 364 หมู่บ้าน

 อำเภอเมืองสิงห์บุรี มี 8 ตำบล 58 หมู่บ้าน 
อำเภอบางระจัน มี 8 ตำบล 77 หมู่บ้าน 
อำเภอค่ายบางระจัน มี 6 ตำบล 59 หมู่บ้าน 
อำเภอพรหมบุรี มี 7 ตำบล 42 หมู่บ้าน 
อำเภอท่าช้าง มี 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน 
อำเภออินทร์บุรี มี 10 ตำบล 105 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลเมือง จำนวน 2 แห่ง 
เทศบาลตำบล จำนวน 6 แห่ง 

สภาพภูมิประเทศ
ที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญ ไหลผ่าน 3สาย
(แม่น้ำเจ้าพระยา,แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี)

 

 

 

 

 

 

 


แนะนำจังหวัดสิงห์บุรี