รวบรวมข้อมูล 43 แฟ้ม / สนย. /รหัสมาตรฐาน / การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ


            

             รายการอัพเดทฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

                    คู่มือการบันทึก 43 แฟ้ม

                    โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

                    รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม update 26 ก.ค.66 

 

            แจ้งเพิ่มแฟ้มมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ปี 2560

                    หนังสือแจ้งแพิ่มแฟ้มมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) 

                    แฟ้ม DATA_CORRECT และ POLICY 

                    การแก้ไขแฟ้มข้อมูลรูปแบบ JSON 

                    ฐานข้อมูลชื่อโรค 103 กลุ่มโรค 

 

            หนังสือ และคู่มือเกี่ยวกับการให้รหัสโรค / การบันทึกข้อมูลรหัส