รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Hosxp PCU


            

            โปรแกรม

                    โปรแกรมติดตั้ง tool 43 แฟ้ม/HOSxP_PCU XE 

                    HOSxP_PCU_Full_Setup_3.56.8.7 (ใหม่ล่าสุด) 

 

            คู่มือต่าง ๆ

                    HOSXP โรงพยาบาล 

                    แบบฟอร์มการขอ user เข้าใช้งาน MOPH-IC

                    การตั้งค่ามาตรฐานประเภทบุคคล peron_labor_type, provis_labor

                    ข้อควรปฏิบัติหลัง upgrade structure เสร็จ ในการลง version ใหม่ หรือ คีย์แล้วโปรแกรมไม่บันทึกให้

                    คู่มือการใช้งาน hosxp pcu แบบ offline

                    คู่มือการใช้งานระบบ NCD Online hosxp และ hosxp pcu

                    คู่มือขั้นตอนการจัดการงานทันตกรรม ปีงบประมาณ 2557 สำหรับ HosXp Pcu

                    รายงาน CUSTOM-REPORT แยกตามกลุ่มอายุ (อบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม ปี 2558)

                    รายงานตรวจสอบประชากร แยกตาม typearea