ITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2562.pdf มีการดำเนินการ

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf มีการดำเนินการ
  ขั้นตอนการลงนามการเสนอหนังสือการจัดซื้อจัดจ้าง-EB2-3.pdf มีการดำเนินการ
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่.pdf มีการดำเนินการ
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศเผยแพร่.pdf มีการดำเนินการ
  แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf มีการดำเนินการ

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ.pdf มีการดำเนินการ
  โครงการจัดจ้างตกแต่งเวทีและสถานที่.pdf มีการดำเนินการ
  บันทึกรายละเอียดขั้นตอนการจัดจ้าง.pdf มีการดำเนินการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf มีการดำเนินการ
  แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf มีการดำเนินการ
  รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf มีการดำเนินการ
  หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง.pdf มีการดำเนินการ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563.pdf มีการดำเนินการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 ก.พ.-พ.ค.63.pdf มีการดำเนินการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ต.ค.-ธ.ค.62.pdf มีการดำเนินการ
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf มีการดำเนินการ
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ.pdf มีการดำเนินการ
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
โครงการตามภารกิจ.pdf

มีการดำเนินการ
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศเผยแพร่.pdf

มีการดำเนินการ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf  
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

เปิดเผยเเพร่ข้อมูลเป็นปัจจุบัน.pdf

มีการดำเนินการ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563.pdf

มีการดำเนินการ
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของหน่วยงาน.pdf  
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน.pdf

มีการดำเนินการ
 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน.pdf

มีการดำเนินการ
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

บันทึกข้อความข้อความการออกนิเทศน์งาน รอบที่ 2 ปี 2563.pdf

มีการดำเนินการ
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร
ผล การปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานต่ำ.pdf

มีการดำเนินการ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเเละปรากฎการขออนุญาตินำเผยเเพร่บนเว็บไซต์.pdf

มีการดำเนินการ
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดเเละการขออนุญาตนำเผยเเพร่บนเว็บไซต์.pdf

มีการดำเนินการ
 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.pdf

มีการดำเนินการ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
เเผนผังขั้นตอนการร้องเรียน.pdf มีการดำเนินการ
  คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุด.pdf มีการดำเนินการ
  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เเละคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ.pdf มีการดำเนินการ
  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามเ รอบ 6 เดือน.pdf มีการดำเนินการ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ เเละปรากฎขออนุญาตเผยเเพร่บนเว็บไซต์.pdf มีการดำเนินการ
  ประกาศเเนวทางการป้องกันการรับสินบน.pdf มีการดำเนินการ
  หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน.pdf มีการดำเนินการ
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

โครงการกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม.pdf

มีการดำเนินการ
 

บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ.pdf

มีการดำเนินการ
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่
และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ.pdf

มีการดำเนินการ
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประชุม.pdf

มีการดำเนินการ
 

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน.pdf

มีการดำเนินการ
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

กรอบเเนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์.pdf

มีการดำเนินการ
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง เผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563.pdf มีการดำเนินการ
  คำสั่งชมรมจริยธรรมฯ.pdf มีการดำเนินการ
  แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมฯ.pdf มีการดำเนินการ
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรมฯ (รอบ ๖ เดือน).pdf

มีการดำเนินการ
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนชมรมจริยธรรมฯ (รอบ ๖ เดือน.pdf

มีการดำเนินการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ.pdf

มีการดำเนินการ
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
เรื่อง เอกสาร ITA การดำเนินการ

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก.pdf