ผู้บริหาร


   
 

นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

 
นายธีรศักดิ์ เด่นดวง
รักษาการนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ
รอง นพ.สสจ. คนที่ 1
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ รอง นพ.สสจ. คนที่ 2 นางวันดี วิรัสสะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ. คนที่ 3
นางเรณู เดชมา
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุช)
รอง นพ.สสจ. คนที่ 4
นางสาวสิทธิธนา โตอ่อน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน
รอง นพ.สสจ. คนที่ 5
นายพิพัฒน์ กว้างนอก์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
รอง นพ.สสจ. คนที่ 6