ผู้บริหาร


   
 

นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

 
นายวีรชัย บริบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ
รอง นพ.สสจ. คนที่ 2
นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ
รอง นพ.สสจ. คนที่ 1
นางวันดี วิรัสสะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ. คนที่ 3
นายวัชรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ
ผช. นพ.สสจ. คนที่ 1
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ
ผช. นพ.สสจ. คนที่ 2
นางสาวสิทธิธนา โตอ่อน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน
ผช. นพ.สสจ. คนที่ 3