บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

   
 
นางศรีสุดา วัชรอาภาไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 

นายอภิชา เอกธีรธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข
ลำดับที่ 1
นายถาวร ปานเพ็ชร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข
ลำดับที่ 2
นายสาฑิต แก้วบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข
ลำดับที่ 3
นางสิริพร มั่นศาสตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางยุภา พวกอิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัตน์วลี ดียิ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายจตุพร แก้วเขียว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวสุธาสินี บุญพ่วง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธรรมนูญ บัวเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์