บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

   
 
นายถาวร ปานเพ็ชร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 

นายเสฏฐพัฒน์ หงษ์แสน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
 
นางสิริพร มั่นศาสตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 
นางยุภา พวกอิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นางสาวรัตน์วลี ดียิ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายจตุพร แก้วเขียว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวสุธาสินี บุญพ่วง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ