บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [การเงิน]

   
 
นายพิพัฒน์ กว้างนอก์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 
นางสาวินี เขียวรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คนที่ 1
 
 
 
เรือโทมงคล ภู่ชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คนที่ 2

นางกันยารัตน์ ใจเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางนพวรรณ ภักดีรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนภารัตน์ บางเขน
นักวิชาการเงินและบัญชี