บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [งานการเงินและบัญชี]

   
 
นางสาวินี เขียวรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
นางนพวรรณ ภักดีรักษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางเจียมใจ ต่ายเพ็ชร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางกันยารัตน์ ใจเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

 
นางสาวกมลทิพย์ แก้วโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ รวดทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี