บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [พัสดุ]

   
 
เรือโทมงคล ภู่ชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คนที่ 2
 

นายศิริพงศ์ เนื้อนุ่ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางประไพศรี เพาะปลูก
พนักงานพัสดุ
นางสาวอัจฉรา แก้วเขียว
นักวิชาการพัสดุ
   
 
นายบัญชา เกรงขาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน