บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [ธุรการ]

   
 
นายพิพัฒน์ กว้างนอก์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
   
 
นางสาวสุลัดดา บุญคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายจักรพงศ์ รักษ์สังข์
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
นางวรางคณา ประสพบุญ
พนักงานธุรการ
นายสุธีร์ สระดี
พนักงานรับโทรศัพท์
 
นางสาวอัจฉรา อินทิม
นักจัดการงานทั่วไป
นางอัญชัญ เจริญจั่น
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป