บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [งานธุรการและยานพาหนะ]

   
 
นางสาวินี เขียวรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
   
 
นางสาวสุลัดดา บุญคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางอัมพร ชัยพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวรางคณา ประสพบุญ
พนักงานธุรการ
นางอัญชัญ เจริญจั่น
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายณรงค์ พันธุ์โต
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายประดิษฐ รัตนโกสุม
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายจักรกริศน์ วินิจ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นายเชาวลิต สมัครวงษ์
นายช่างเทคนิค
 
 
นายศรุต ภูพหลยุทธ์
พนักงานขับรถยนต์