บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [ธุรการ]

   
 
นางสาวินี เขียวรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
   
 
นางสาวสุลัดดา บุญคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสาวอัจฉรา อินทิม
นักจัดการงานทั่วไป
นางวรางคณา ประสพบุญ
พนักงานธุรการ
นายสุธีร์ สระดี
พนักงานรับโทรศัพท์
 
นายเชาวลิต สมัครวงษ์
นายช่างเทคนิค
นางอัญชัญ เจริญจั่น
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป