บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [พนักงานขับรถยนต์]

   
 
นายพิพัฒน์ กว้างนอก์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
นายณรงค์ พันธุ์โต
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายจักรกริศน์ วินิจ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายประดิษฐ รัตนโกสุม
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 

 
 
 
นายศรุต ภูพหลยุทธ์
พนักงานขับรถยนต์