บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานสุขภาพจิต และยาเสพติด

 

 
 
นายกิตติคุณ บัวศรีพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิต และยาเสพติด
 

 

นางสุภาวดี ตั้งเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
 
 
นางสาวภาณุมาศ เรือนหลวง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ