บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มกฎหมาย

นายพิพัฒน์ กว้างนอก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
นางปิยนุช มีชาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุภลักชณ์ พึ่งสุรินทร์
นิติกร
นางสาวปลิตา ตรีสาร
นิติกร