บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุพาภร เย็นระยับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล คนที่ 1
นางสาวกุลชญา ทรัพย์โฉม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล คนที่ 2
นางสาวปาริชาต คำวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายอดิเรก บุญเที่ยง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริวรรณ แจ่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญคง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวยุพิน ปานเดช
ที่ปรึกษา