บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายสาทิต แก้วบัว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
นางอรทัย บานชื่น
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
นายไพโรจน์ ประเสริฐศรี
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
นางสาวฉัตรฎา ผ่องศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน