บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานเลขานุการ

นางสาวออมสิน พันธ์ดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
นางจุฑานุช ศรีประทุมรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน