บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [งานเลขานุการ]

   
 
นางสาวินี เขียวรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 
นางสาวพรรณวรนันท์ สมประสงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา อินทิม
นักจัดการงานทั่วไป