บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางสาวกมลทิพย์ อึ้งสุวรรณพานิช
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 
นางมะลิ ชาญณรงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข คนที่ 1
 
 
 
 
นางสาวพรรณวรนันท์ สมประสงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข คนที่ 2
 
นางสาวปรัชาญ์ ปิงสุทธิวงศ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
นางวราวรรณ์ เจริญพร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน