บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

   
 
นายสมควร เสนลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

นางสาวสมปรารถนา มหาผล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ คนที่ 1
นางพัชร์วสา กวีวัจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ คนที่ 2
นางสาวศรัญญา พันธุ์คุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวัชรกิตติ มีพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางสาวประภัสสร โพธิ์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
 
น.ส.จุไรรัตน์ สุฤทธ์
นักวิชาการสาธาณสุข