บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

   
 
นางชูศรี สิงห์บูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางนงลักษณ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานประกัน คนที่ 1
นางอาภาภรณ์ ถิ่นทิพย์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานประกัน คนที่ 2
นางสุวรรณา ดวงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
   
 
นางสาวสุดารัตน์ รวดทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี