บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

   
 
นางนงลักษณ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางอาภาภรณ์ ถิ่นทิพย์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานประกัน
นางสุวรรณา ดวงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวปริณดา ฉาบแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี