บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

   
 
นางนงลักษณ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางอาภาภรณ์ ถิ่นทิพย์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานประกัน
นางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสุวรรณา ดวงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
   
 
 
 
นางสาวปริณดา ฉาบแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี