บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

   
 
นางสาวศิริเนตร สุขดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ
 

 

นางนรารักษ์ ดิษฐวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
คนที่ 1
 
 
นายทรรศนะ เอมสมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
คนที่ 2
 
 
นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
 
นางสาวดวงนภา ฤาษีประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ