บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

   
 
นางสาวศิริเนตร สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ
 
   
นายทรรศนะ เอมสมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
น.ส.กชพรรณ ปิยะชานนท์
พยาบาลวิชาชีพชชำนาญการ
นางสาวสุมิตตรา ทรัพย์เขียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   
 
 
นางสาวดวงนภา ฤาษีประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป