บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

   
นางเกษมสุข จันทร์งาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
นายทรรศนะ เอมสมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
น.ส.กชพรรณ ปิยะชานนท์
พยาบาลวิชาชีพชชำนาญการ
นางสาวสุมิตตรา ทรัพย์เขียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   
 
 
นางสาวดวงนภา ฤาษีประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป