บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด

 

 
 
นางสาวอัญชลี ตรีลพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

นายสมพล พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ฯ
คนที่ 1
นางสุภาวดี ตั้งเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ฯ
คนที่ 2
นางสาวภาณุมาศ เรือนหลวง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวกาญจนา อยู่นาค
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
นางสาวมาลิน สตัม
นักประชาสัมพันธ์