บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 
 
นางสาวอัญชลี ตรีลพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 

นายสมพล พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นางพิมพ์พิศา ปิยสกุลพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางพัชรินทร์ มะบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
น.ส.ณัฐชา สีนุชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
นางสาวมาลิน สตัม
นักประชาสัมพันธ์