บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด

 

 
 
นางสาวอัญชลี ตรีลพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

นายสมพล พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ฯ
นางพิมพ์พิศา ปิยสกุลพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางพัชรินทร์ มะบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
น.ส.ณัฐชา สีนุชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
นางสาวมาลิน สตัม
นักประชาสัมพันธ์