บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายอัครเดช ภักดีรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
นายกิตติคุณ บัวศรีพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
นางสาวจิตตานันท์ ทองประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ