บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

<
   
 
นางสาวสุกานดา จันทรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 

นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นายภูวิช โชติการทองกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายวันเฉลิม สมัครวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   
 
 
นายธรรมนูญ บัวเจริญ
พนักงานจ้างเหมาโครงการฯ