แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


            

            ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA (สธ.) 

            รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 [Update 5 ม.ค. 61] 

            เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2561 

            KPI ปี 2561 (สสจ.สิงห์บุรี)

            PA ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

                    - One page PA 12 ประเด็น

                    - House model PA 12 ประเด็น

                    - Action plan 12 ประเด็น

            รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข ปี 2561 (สสจ.สิงห์บุรี)