แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนปฏิบัติการ/เอกสาร ดาวน์โหลด
  เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2565 PDF File
  แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2565 (เพิ่มเติม) PDF File

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข