แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนปฏิบัติการ/เอกสาร ดาวน์โหลด
  เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2566 PDF File

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข