ข้อมูลประกอบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก


  

ข้อมูลประกอบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563

รายการ ดาวน์โหลด
   นโยบายมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
   แนวทางคู่มือปฏิบัติงาน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
   มาตรการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563
   แนวทางขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
   แนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกที่เสพยาบ้า จังหวัดสิงห์บุรี
   มาตรการเฝ้าระวังมารดาตาย จังหวัดสิงห์บุร
  แนวทางการส่งตัวผู้ป่วยมาฝากครรภ์ต่อที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลชุมชนในการส่งต่อผู้ป่วยทางสูต-นรีเวชกรรม
   แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย เรื่อง Preeclampsia
  แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย เรื่อง สตรีตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรค SLE
  แนวทางปฎิบัติ Fast Tract สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ปี2563
  แบบประเมินการส่งผู้ป่วยมารับบริการวางแผนครอบครัว
  แนวทางการส่งตัวหญิงตั้งครรภ์มารับการดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี