สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี


วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง"


พันธกิจ

                     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                     2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

                     3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน

                     4. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและ
                        มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ

                     5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการดูแล และจัดการสุขภาพตนเองได้

                     6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้จริง


ค่านิยม

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย


ประเด็นยุทธศาสตร์

                                        1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
                                       (Promotion, Prevention & Protection Excellence)

                                        2. พัฒนาระบบบริการ (Service Excellence)

                                        3. พัฒนาบุคลากร (People Excellence)

                                        4. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)